Kaubaveologistika

11.03.2019-12.03.2019 

Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade vedude korraldamise põhimõtetest ja nende tulemuslikust juhtimisest, ekspedeerimisest, veondusega kaasnevatest õiguslikest aktidest.

Sihtgrupp

Veokorraldajad ja logistikud, ekspedeerijad, tootmis- ja ostujuhid, laojuhatajad, edasise tööalase karjääri planeerijaid logistika valdkonnas.

Kursuse sisu

 1. Transpordi korraldamine
 • transpordilogistika roll ettevõttes;
 • transpordiviisi ja transpordivahendi valik;
 • veohinnad ja hinnakujundamise põhimõtted;
 • kohalike ja rahvusvaheliste vedude planeerimine;
 • töö täis- või osakoormatega;
 • veoteenuste ostmine ja /või müük;
 • oma ekspedeerimissüsteemi loomine;
 • koostöövõrgustiku loomine allvedajatega;
 • vedajate segmendid piirkondade ja ettevõtte suuruse alusel;
 • vedaja vastutuskindlustus;
 1. Logistiline konkurentsivõime
 • optimaalse veomarsruudi leidmine;
 • transpordikulud;
 • keskkonnasäästlik vedude korraldamine;
 • vedude eest vastutava isiku roll;
 • rahvusvahelisel autoveol vajalikud dokumendid.
 • autojuhi töö- ja puhkeaeg;
 • vastutus koormate laadimise ja kinnitamise eest;
 • veobörs;
 • veodokumendid riigisisesel kaubaveol;
 • veotingimused;
 • veokorralduse- ja veolepingud;
 • kindlustuslepingud;
 • rahvusvahelise autokaubaveo lepingu konventsioon (CMR);
 • veoleping ja veodokumendid autoveol.

Kursuse läbinu

 • teab, kuidas koostada vajalikud dokumendid;
 • oskab koostada lepingud ja ajagraafikud;
 • teab, kuidas jälgida saadetiste liikumist ja/või saadetistega tehtavaid toiminguid;
 • teab, kuidas tuvastada eritingimustele vastavad veosed ja korraldab veo eritingimustest lähtuvalt (nt eriload, tõendid, eskort jm).

Muu info

Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi.

Soovijatele korraldame koolitusel lõunatoitlustamise. Oma soovist palume koolitusele registreerumisel teada anda.

Edukale lõpetajale tunnistus või tõend!

 • Kellaaeg: 10:00 – 17:00
 • Asukoht: Pärnu mnt. 67a, Tallinn
 • Kestus: 16 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 16 tundi auditoorset tööd
 • Koolitajad: Meljo Musto
 • Hind: 165 € + km

Õppekava koostamise alus: Koolituse kava vastab 6. taseme ekspedeerija kutsestandardi osale B.2.1. ning 4. taseme logistiku abi kutsestandardi osale B.2.1., B.2.3., B.2.8.

Sihtgrupp: veoteenust osutava ettevõtte veokorraldajad ja logistikud; ekspediitorid; tootmis- ja/või hulgimüügi ettevõttes töötavad veokorraldajad; ostu-, turundus- ja müügijuhid; edasise tööalase karjääri planeerijaid logistika valdkonnas.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 16 tundi

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena õppija teab ja oskab:

1) korraldada veoste ekspedeerimist, arvestades ettevõtte ärihuvisid, kliendi ja koostööpartnerite vajadusi;

2) tellida veo, järgides kaubasaadetistele ja veovahenditele kehtestatud nõudeid;

3) koostada vajalikud dokumendid, korraldada ekspedeerimisprotsessis osalejate koostöö, lähtudes lepingutest (nt toll, ladustamine, transport jm);

4) koostada lepingu, valida veovahendi, planeerida koorma, koostada sõiduteekond ja ajagraafik, lähtudes ekspedeerimislepingust;

5) jälgida saadetiste liikumist ja/või saadetistega tehtavaid toiminguid, kontrollida protsessis osalejate tööülesannete täitmist, ennetada võimalikke probleeme ja probleemide ilmnemisel lahendab neid; kontrollida kulusid ja koostada arve, lähtudes lepingutest ning lähtuvalt nõuetest mootorsõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaegadele;

6) tuvastada eritingimustele vastavad veosed ja korraldab veo eritingimustest lähtuvalt (nt eriload, tõendid, eskort jm).

7) tellida ja/või korraldada vajalikud veod, järgides seejuures kaubasaadetistele ja veovahenditele ning kaupade laadimisele ja kinnitamisele kehtestatud nõudeid ning ajagraafikuid;

8) võtta vastu, töödelda ja edastada veotellimusi, eristades eritellimused ja eriveosed vastavalt kehtivatele seadustele ja eeskirjadele ning kliendikokkulepetele (nt ohtlik veos – tavaveos, erikaup – tavakaup, eriteenus – tavateenus jne);

9) koostada veokirju ja kauba saatedokumente, arvestades rahvusvahelisi kokkuleppeid ja eeskirju ning kehtivat seadusandlust;

10) jälgida vedude kulgemist ja saadetiste seisukorda, omades teavet saadetise asukoha ja liikumise kohta, probleemide tekkimisel rakendada meetmeid nende lahendamiseks lähtuvalt probleemi olemusest ja tekkepõhjusest;

11) arvutada veotasud vastavalt kokkulepitud veotariifidele või kasutada veotariifitabeleid.

12) koostada teenuste ostmise päringuid ja valida pakkumiste seast sobivaima pakkumise ja/või teenuste tarnija lähtuvalt päringus sisalduvatest tingimustest ja tarnija suutlikkusest;

13) koostada teenuste pakkumisi lähtuvalt etteantud tariifidest või nende kujundamise põhimõtetest ja kliendi vajadustest, registreerida ja saata kliendile pakkumisi, jälgida pakkumiste staatust ning küsida vajadusel nende kohta tagasisidet;

14) teenuse müümisel kontrollida avalikest allikatest või oma ettevõtte siseinfot kasutades kliendi finantstausta, et hinnata selle krediidikõlblikkust ja –tingimusi.

15) teha kindlaks veoprotsessi peamised riskid ja rakendada meetmeid tema poolt jälgitavate vedude ja saadetistega seotud riskitasemete vähendamiseks, arvestades veose eripära;

16) rakendada meetmeid tema poolt jälgitavate vedude saadetistega seotud riskitasemete vähendamiseks, tundes peamisi riskitegureid;

Meie Facebooki sõpradele hinnasoodustus 5%.

Liitu: https://www.facebook.com/melsumkoolitusjakonsultatsioonid/

NB! Võimalus tellida koolitust ettevõttesse sisekoolitusena!

Meljo Musto (täiskasvanute koolitaja, tase 6) on õpetanud laonduse- ja veondusalaseid aineid erinevates koolides: Valgamaa Kutseõppekeskus, Tallinna Majanduskool, Reiting Koolituskeskus, Tartumaa Kutsehariduskeskus ja Eesti Ettevõtluskeskus Mainor). Meljo on 2013 aastal ilmunud Logistikasõnastiku ( http://wiki.eek.ee ) terminite ja fotode üks kaasautoritest.

Meljo omab logistika valdkonna töötamise kogemust 1997. aastast alates (OÜ Kaubaekspress, AS Arco Transport, AS Transmix, Livonia Logistics OÜ, FREJA Transport & Logistics /Denmark/).

Tänasel päeval töötab ta juhatajana oma ettevõttes Melsum OÜ (koolitused ja  ettevõtluskonsultatsioonid) ja Digi Logistics OÜ (rahvusvaheline transport). Tema lai silmaring ja pikaajaline töökogemus aitavad kergesti tuvastada ettevõttes esinevaid probleeme ning pakkuda välja lahendusi.

Õppetöös kasutab Meljo palju praktilise sisuga ülesandeid, mis aitavad tuvastada tööülesannete täitmisel esinevaid probleeme ja lahendada kriitilisi situatsioone. Koolitusel lahendatud ülesanded aitavad tõsta osalejate enesekindlust oma tööülesannete täitmisel ning seeläbi vähenevad ettevõttes kriisijuhtumid. Töötaja saab keskenduda oma põhitööle ning olla ettevõttele lojaalne ja efektiivne töötaja.

Registreerimine: info @ melsum.ee

Lisainfo: Meljo Musto, tel 5662 3626