22.02.2019-01.03.2019

Koolituse tulemusena omandavad töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed teadmisi töötervishoiust ja tööohutusest. Tööandjal on kohustus korraldada valitud töökeskkonnavolinikele ja määratud töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest.

Kursuse kava vastab Sotsiaalministri 14.12.2000. a määruse nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” lisas 1 kehtestatud kavale “Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmeteväljaõppekursuse 24-tunnine õppekava”.

PANE TÄHELE! Riigikogus on vastu võetud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatus. Muutunud on töötaja tervisekontrolli kord, juhendamise ja väljaõpe ning esmaabi korraldus. Kasutusele on võetud TTOS-is psühhosotsiaalsete ohutegurite mõiste, parandatud on töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme välja – ja täiendõppe korda, täpsustatud on tööõnnetuste uurimise korda.

Sihtgrupp

Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud ja -nõukogu liikmed, tööandjad või tööandja esindajad, kui nad täidavad töökeskkonnaspetsialisti kohustusi.

Kursuse sisu

1. teema: ÜLDSÄTTED

 • 1.1. Töökeskkonna mõiste
 • 1.2. Töökeskkonnas esinevad ohud
 • 1.3. Tööolme
 • 1.4. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
 • 1.5. Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine)
 • 1.6. Õnnetusoht
 • 1.7. Tööandja ja töötaja vastutus
 • 1.8. Riiklik järelevalve

2. teema: TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS

 • 2.1. Riigi tasandil: – struktuur töökeskkonnasüsteemis – õiguslikud alused
 • 2.2. Ettevõtte tasandil: – töökeskkonnaspetsialist – töökeskkonnavolinik – töökeskkonnanõukogu
 • 2.3. Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
 • 2.4. Töötajate tervisekontroll
 • 2.5. Koostöö

3. teema: RISKIANALÜÜS

 • 3.1. Riskianalüüsi mõiste
 • 3.2. Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: – füüsikalised ohutegurid – keemilised ohutegurid – bioloogilised ohutegurid – füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
 • 3.3. Riski hindamise meetodid
 • 3.4. Riskide ohjamise abinõud
 • 3.5. Ergonoomia

Kursuse läbinu

 • tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
 • oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
 • tunneb töökeskkonna ohutegureid ja teab, kuidas neid vältida.

Muu info

Teame, et tööandjal on kohustus korraldada töökeskkonnaspetsialistile, – volinikule ja -nõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusealane väljaõpe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimises või määramisest. Töökeskkonnaspetsialistid peavad läbima väljaõppe hiljemalt kahe kuu jooksul alates nende valimisest või määramisest.

Töökeskkonna spetsialistidel tuleb täiendõpe läbida mitte harvem kui kord viie aasta jooksul. Kursus on koostatud vastavalt sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord”.

Koolitus toimub kolmel päeval: 22.02, 28.02, 01.03.

Hinnas sisalduvad materjalid ja kohvipausid, lõpetajatele tunnistus!

 • Kellaaeg: 09.30-16.30
 • Asukoht: Tartu
 • Täpsem asukoht: Kastani 39
 • Kestus: 24 akadeemilist tundi
 • Sisaldab: 24 tundi auditoorset tööd
 • Koolitajad: Veronika Kruustik
 • Hind: 154 € + km

Registreerimine: info@melsum.ee

Lisainfo: Meljo Musto

Tel. 5662 3626