Tallinnas, 11.mai 2019.a.

KASULIK KOOSTÖÖPARTNER VEOETTEVÕTETELE

UUS! Ametikoolitus 140h alustavale autojuhile

Praktika ja töökoha võimalusega meie koostööpartnerite juures

Täienduskoolituse hind 150 €, sisaldab käibemaksu 20%

Õppekava struktuur ja lektori nimi

 

Õppeaine nimetus ja maht akadeemilistes tundides
Raivo Kiisk Tööõiguse alused; 5 tundi (sh. praktilisi tunde 2)
Mart Laanemäe Sõiduki tundmine, liiklusohutus; 8 tundi(sh. praktilisi tunde 2)
Priit Kiidron, Jaak Kivisild Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused; 9 tundi (sh. praktilisi tunde 2)
Priit Kiidron, Jaak Kivisild Autovedude korraldus, logistika; 9 tundi (sh. praktilisi tunde 2)
Raivo Kiisk, Mart Laanemäe Kindlustused. Autojuhi vastutus; 4 tundi (sh. praktilisi tunde 2)
Õppeaine  Käsitletavate teemade loetelu
Tööõiguse alused töölepingu ja muu võlaõigusliku lepingu alusel töötamine, lepingu osapoolte õigused ja kohustused, erinevat tüüpi lepingute sõlmimine, muutmine, lõpetamine, tööaja ja -tasu arvutamise erisused, kinnipeetavad maksud ning võimalikud hüved. Valdkonna kohtupraktika põhimõttelise tähtsusega lahendid.
Sõiduki tundmine, liiklusohutus sagedamini esinevaid rikked ning nende kõrvaldamise viisid; sõidukile, sõidumeerikule ja kiiruspiirikule kehtestatud tehnonõuded, säästlik sõiduviis, liiklusohutuse tagamise võimalused.
Transpordi infrastruktuur ja transpordiökonoomika alused õppetöö käigus analüüsitakse teemadega seonduvaid teoreetilisi küsimusi ja rahvusvahelist praktikat.
Autovedude korraldus, logistika töö- ja puhkeaja ning koormakinnituse süvendatud õpe. Valdkonna kohtupraktika põhimõttelise tähtsusega lahendid. Politseikontrollide käigus avastatud puudustele tähelepanu juhtimine ja ennetamine.
Kindlustused. Autojuhi vastutus autojuhi tsiviil- ning karistusõigusliku vastutusega seonduvad nõuded autojuhile vajalikus mahus ning autojuhi rikkumiste mõju vedaja tegevusele
Õppekava õpiväljundid Autojuht saab teadmised liiklusalase seadusandluse muudatustest, autojuhi töö- ja puhkeaja korraldamise kohta, sõidumeeriku kasutamisest, koormate kinnitamisest ja veose liikumise ohtudest, säästliku sõidustiili rakendamisest autoveol.
Õppematerjalid Autokoolide Liidu koostatud vastavasisuline „Ametikoolituse meelespea“ igale osalejale.
Õppekeskonna kirjeldus Kaasaegselt sisustatud õppeklass, lauad, toolid, digiprojektor, interneti ühendus, digitaalse sõidumeeriku simulaatorid, koormakinnituse vahendid. Tehnilised abivahendid, metoodilised materjalid ja näitlikud õppevahendid;  autojuhi ADR kohastes ohutusjuhistes sõiduki meeskonna liikmetele ettenähtud kaitsevahendid.

 

 

Koolitajate kvalifikatsioon  
Lektori nimi Täiskasvanute täiendkoolituse kogemus Haridustase ja töökogemus koolitatavas valdkonnas
Mart Laanemäe Alates 2003.a.

ADR koolitaja alates 2012.a.

 

 

 

Autotranspordialane kõrgharidus,

autoinsener, töötanud ohtlike veostega 3 aastat, autojuhi ametikoolituse lektor, läbinud ohutusnõuniku ja veokorraldaja kursused, lõhkeaineveo koolituse.

Raivo Kiisk Alates 2003.a. Tartu Ülikool, õigusteaduskonna magistratuur

Tallinna Politseikool vanemametnik, Eesti Juristide Liidu liige alates 2009 (kõrgeim – V taseme õigusnõustaja).

Õigusalaste ainete õpetamise kogemus alates 2003 Kutsehariduskeskuse õigusainete õpetaja

Jaak Kivisild Alates 2006.a. Tallinna Tehnika Ülikool – mehaanika inseneri diplom, autotranspordi erialal. Transring Tartu – juhatuse liige, AS mobiil -juhatuse liige, AS Ithal – asedirektor, Autoettevõtete Liidu ümarlaua liige
Priit Kiidron Alates 2016.a. Sisekaitseakadeemia. Raskeveokite kontrollija Lõuna Politseiprefektuuris, liiklusjärelevalvetalituse vanem.

 

Registreerimine: info@melsum.ee

Lisainfo: Meljo Musto

Tel. 5662 3626